John 1:1-20 King James Version (KJV). bHasStory0 = true; That by divine truth from the Lord was effected the all of creation, both natural and spiritual, thus the production of the all of outward nature, and likewise the regeneration of man, and the establishment of the church.Verse 1:4. 6 There was a man sent from God, whose name was John. 33At siya'y hindi ko nakilala; datapuwa't ang nagsugo sa akin upang bumautismo sa tubig, ay siyang nagsabi sa akin, Ang makita mong babaan ng Espiritu, at manahan sa kaniya, ay siya nga ang bumabautismo sa Espiritu Santo. 50Si Jesus ay sumagot at sinabi sa kaniya, Dahil baga sa sinabi ko sa iyo, Kita'y nakita sa ilalim ng puno ng igos, kaya ka sumasampalataya? King James Version (KJV) Bible Book List. // alert('This is an example of the use of openCallback'); }, 296 - The Nexus, Part 1 of 5: The Problem, 065 - Jesus the Creator, Jehovah the Redeemer, Finding Jesus in the Life of Abraham, Part 1 of 3: Beginnings, Commentary on the Gospel According to St. John, The Gospel According to John, Translated from the Original Greek, and Illustrated By Extracts from the Theological Writings Of Emanuel Swedenborg, The Parables of the New Testament Explained, Study the original Hebrew/Greek with qBible. 38At lumingon si Jesus, at nakita silang nagsisisunod, at sinabi sa kanila, Ano ang inyong hinahanap? 20At kaniyang ipinahayag, at hindi ikinaila; at kaniyang ipinahayag, Hindi ako ang Cristo. 26Sila'y sinagot ni Juan, na nagsasabi, Ako'y bumabautismo sa tubig: datapuwa't sa gitna ninyo'y may isang nakatayo na hindi ninyo nakikilala, Version. 2 Ito rin nang pasimula'y sumasa Dios. That the Lord, as to his Divine Human [principle], which is divine truth, existed from eternity, in undivided union with the divine good, which is Jehovah. View Chapter They acknowledge also, that no right apprehension can be had of the invisible Jehovah, but by or through the visible humanity, which he assumed and glorified for that purpose.Verses 1:19, 20, 21, 22. 4 In him was life; and the life was the light of men. { So then what happens? 17Sapagka't ibinigay sa pamamagitan ni Moises ang kautusan; ang biyaya at ang katotohanan ay nagsidating sa pamamagitan ni Jesu-cristo. 2 (For the life was manifested, and we have seen it, and bear witness, and shew unto you that eternal life, which was with the Father, and was manifested unto us;) Franz Mayer and Co. of Munich, Germany represented by the studios of George L. Payne of Patterson, New Jersey. 30Ito yaong aking sinasabi, Sa hulihan ko'y dumarating ang isang lalake na magiging una sa akin: sapagka't siya'y una sa akin. 18Walang taong nakakita kailan man sa Dios; ang bugtong na Anak, na nasa sinapupunan ng Ama, siya ang nagpakilala sa kanya. Hereby know ye the Spirit of God: Every spirit that confesseth 2 The same was in the beginning with God. 3 Juan 1:2 - Minamahal, aking idinadalangin na sa lahat ng mga bagay ay guminhawa ka at bumuti ang iyong katawan, na gaya ng pagginhawa ng iyong kaluluwa. 3 All things were made by him; and without him was not any thing made that was made. And the world passeth away, and the lust thereof: but he that doeth the will of God abideth for ever. 1 1 John 4:4 Ye G5210 are G2075 of G1537 God, G2316 little children, G5040 and G2532 have overcome G3528 them: G846 because G3754 greater G3187 is he that is G2076 in G1722 you, G5213 than G2228 he that is in G1722 the world. Ikaw baga'y si Elias? That they who are principled in the good of charity instruct those who are principled in the good of faith, concerning the Lord in his Divine Humanity, and thus conduct them to the Incarnate God, by whom they are taught that they, who are principled in truth derived from good, ought to attach themselves to divine truth, or to truth proceeding from, and in conjunction with, the Lord's Divine Humanity.Verses 1:43, 44, 45. Luke 24:53 praising God continually in the temple. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > John 1 Juan 1 Tagalog: Ang Dating Biblia. 3 All things were made by him; and without him was not any thing made that was made. 3 All things were made by him; and without him was not any thing made that was made. What, like John, prepares us to accept Jesus and become His disciples?Sunday School Lesson | Ages 11 - 17, Behold His GloryWorship Talk | Ages over 18, Books of the Word Flashcards with IntroductionAn article about the Word and flashcards to help you learn books of the Old and New Testaments.Activity | Ages 11 - 14, Christmas LightWorship Talk | Ages 7 - 14, Does God Exist?Evidence for God's existence is abundant, but God leaves people in freedom confirm or deny that His life is the source of everything in creation.Sunday School Lesson | Ages 11 - 17, In the Beginning Was the WordQuotation from John 1 showing with a simple illustration showing the idea that the Lord is the Word made flesh.Picture | Ages 4 - 14, Introducing John's GospelA brief overview of the four gospels of the New Testament and an introduction to the Gospel of John.Sunday School Lesson | Ages 11 - 17, Memory Verse: Jacob's LadderActivity | Ages 4 - 14, Memory Verse: Power of the Lord's WordActivity | Ages 4 - 14, Memory Verse: The Word of GodActivity | Ages 4 - 14, Names of the LordSunday School Lesson | Ages 9 - 12, Prophecies of the AdventProphecies of Jesus' advent on earth often use the image of new light dawning in darkness to describe the spiritual impact His birth would have on the world.Sunday School Lesson | Ages 11 - 17, Quotes: Giving Thanks for CreationTeaching Support | Ages over 15, Quotes: The Word of GodTeaching Support | Ages over 15, Return to LoveWorship Talk | Ages over 18, The Incarnation and Being HumanArticle | Ages 15 - 17, The Light of MenSpiritual tasks offer a reflection on a Biblical story and suggest a task for spiritual growth.Activity | Ages over 18, The Light Shineth in DarknessArticle | Ages 15 - 17, The Lord as the WordThe Word is the Lord, talking to you, teaching you, helping you to understand what is good and right.Worship Talk | Ages 7 - 14, The Lord Gave the WordColoring Page | Ages 7 - 14, The Power Of Showing UpSpiritual tasks offer a reflection on a Biblical story and suggest a task for spiritual growth.Activity | Ages over 18, The Wonder of the Lord's WordWhen we read the Word, we have to reflect on what we have read and try to live according to it. function showImageInfo() { 1 In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. draggable: true, 5 And the light shineth in darkness; and the darkness comprehended it not. 2 The same was in the beginning with God. Verse 1:3. 1 In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. So it was "in the beginning." 1 In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. 2 Ito rin nang pasimula'y sumasa Dios. 1 Nang pasimula siya ang Verbo, at ang Verbo ay sumasa Dios, at ang Verbo ay Dios. Luke 24:53 praising God continually in the temple. 1 In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Modal.open({ 21At sa kaniya'y kanilang itinanong, Kung gayo'y ano nga? In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Arcana Coelestia 20, 1069, 1093, 2533, 2803, 2894, 3195, ...3704, 4180, 4415, 4687, 5075, 6115, 6723, 7004, 7206, 7678, 8535, 8861, 9093, 9127, 9144, 9199, 9312, 9315, 9360, 9372, 9396, 9398, 9410, 9429, 9818, 9987, 10076, 10083, 10131, 10152, 10574, 10579, 10819, Apocalypse Revealed 6, 58, 200, 256, 273, 294, 490, ...502, 584, 613, 629, 666, 686, 820, A Brief Exposition of New Church Doctrine 57, 63, 98, 117, Doctrine of the Sacred Scripture 2, 98, 109, True Christian Religion 3, 39, 50, 59, 76, 85, 111, ...112, 140, 190, 224, 261, 269, 351, 354, 358, 384, 474, 716, 777, 780, 786The White Horse 14, The New Jerusalem and its Heavenly Doctrine 263, 278, 284. Explaining the Inner Meaning of John 1 Verses 1:1, 2.That the Lord, as to his Divine Human [principle], which is divine truth, existed from eternity, in undivided union with the divine good, which is Jehovah. You can search/browse their whole library at the New Church Vineyard website. 25At sa kaniya'y kanilang itinanong, at sinabi sa kaniya, Bakit nga bumabautismo ka, kung hindi ikaw ang Cristo, ni si Elias, ni ang propeta? if(sStoryLink0 != '') And has thus pre-eminence over all, since the lowest order of internal truth is above the highest of what is external.Verses 1:28, 29. Genesis 1:1 In the beginning God created the heavens and the earth. 6Naparito ang isang tao, na sugong mula sa Dios, na ang kaniyang pangalan ay Juan. 1 John 2:16-17 KJV. 43Nang kinabukasan ay pinasiyahan niyang pumaroon sa Galilea, at kaniyang nasumpungan si Felipe: at sa kaniya'y sinabi ni Jesus, Sumunod ka sa akin. 11Siya'y naparito sa sariling kaniya, at siya'y hindi tinanggap ng mga sariling kaniya. And this is the record, that God hath given to us eternal life, and this life is in his Son. Genesis 1:1 In the beginning God created the heavens and the earth. 19At ito ang patotoo ni Juan, nang suguin sa kaniya ng mga Judio mula sa Jerusalem ang mga saserdote at mga Levita upang sa kaniya'y itanong, Sino ka baga? View Chapter 1 In the beginning was the Word,(A)and the Word was with God,(B)and the Word was God. 1 In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. (For the life was manifested, and we have seen it, and bear witness, and shew unto you that eternal … John 1:1-8 KJV. Sinabi sa kaniya ni Felipe, Pumarito ka at tingnan mo. 44Si Felipe nga ay taga Betsaida, sa bayan ni Andres at ni Pedro. John 1:1-14 King James Version (KJV). 1 In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. 1 In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. That divine truth has its appointed representatives here on earth, amongst those who are principled in charity and faith, whose office it is to testify concerning the Lord's Divine Humanity, and thus to lead mankind to acknowledge and receive it, as the only source of all wisdom, intelligence, and rationality.Verses 1:10, 11, 12, 13. 4 In him was life, and that life was the light of all mankind. John chapter 1 KJV (King James Version) 1 In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God.. 2 The same was in the beginning with God.. 3 All things were made by him; and without him was not any thing made that was made.. 4 In him was life; and the life was the light of men.. 5 And the light shineth in darkness; and the darkness comprehended it not. John 1:2 He was with God in the beginning. 23Sinabi niya, Ako ang tinig ng isang humihiyaw sa ilang, Tuwirin ninyo ang daan ng Panginoon, gaya ng sinabi ng propeta Isaias. 47Nakita ni Jesus si Natanael na lumalapit sa kaniya, at sinabi ang tungkol sa kaniya, Narito, ang isang tunay na Israelita, na sa kaniya'y walang daya! { Version. 27Siya nga ang pumaparitong sumusunod sa akin, na sa kaniya'y hindi ako karapatdapat magkalag ng panali ng kaniyang pangyapak. 2 The same was in the beginning with God. Upang ibigay namin ang kasagutan sa nangagsugo sa amin. 2 He was with God in the beginning. var sStoryLink0 = aStoryLink[0].trim(); English-Tagalog Bible. John 1 The Word Became Flesh. 4 In him was life; and the life was the light of men. Explaining the Inner Meaning of John 1 Verses 1:1, 2. But that mankind had so immersed themselves in external and natural things, and thus in false principles, that they no longer acknowledged divine truth.Verses 1:6, 7, 8, 9. 1 Nang pasimula ay nilikha ng Dios ang langit at ang lupa. 3 All things were made by him; and without him was not any thing made that was made. }, The Lord is, in His essence, perfect, infinite, divine love, a love so powerful it wrought the creation of not only the universe but of reality itself. The Book of John read by Alexander Scourby. 4 In him was life; and the life was the light of men. That divine truth is always in union with divine love, and by virtue of that union is the source of all wisdom, intelligence, and rationality, amongst mankind.Verse 1:5. 2 Ito rin nang pasimula'y sumasa Dios. Revelation 19:12-16 New King James Version (NKJV) 12 His eyes were like a flame of fire, and on His head were many crowns. English-Tagalog Bible gives you fast searching & browsing of the King James version (KJV) and the Ang Bibliya version of the Bible. That truth, then, has existed for as long as the love has existed – which is from eternity and to eternity. Proverbs 8:23 From everlasting I was established, from the beginning, before the earth began. document.write(sStoryLink0 + "

"); 46At sinabi sa kaniya ni Natanael, Mangyayari bagang lumitaw ang anomang magaling na bagay sa Nazaret? 5 And the light shineth in darkness; and the darkness comprehended it not. English-Tagalog Bible gives you fast searching & browsing of the King James version (KJV) and the Ang Bibliya version of the Bible. 6 There was a man sent from God, whose name was John. 45Nasumpungan ni Felipe si Natanael, at sinabi sa kaniya, Nasumpungan namin yaong isinulat ni Moises sa kautusan, at gayon din ng mga propeta, si Jesus na taga Nazaret, ang anak ni Jose. }); 15Pinatotohanan siya ni Juan, at sumigaw, na nagsasabi, Ito yaong aking sinasabi, Ang pumaparitong nasa hulihan ko ay magiging una sa akin: sapagka't siya'y una sa akin. The items listed here are provided courtesy of our friends at the General Church of the New Jerusalem. John 1:1-4. All things were made by him; and without him was not any thing made that was made. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 2 The same was in the beginning with God. -- This Bible is now Public Domain. John 1:2 Context. That the Lord, by assuming the human nature, and thus becoming a man, made himself divine truth in ultimates, as he had before been divine truth in first principles, and thus gained fuller access to man, by imparting a fuller measure of his divine love and wisdom.Verses 1:15, 16, 17. Cancel. In him was life; and the life was the light of men. Explaining the Inner Meaning of John 1 Verses 1:1, 2.That the Lord, as to his Divine Human [principle], which is divine truth, existed from eternity, in undivided union with the divine good, which is Jehovah. KJV: King James Version . English-Tagalog Bible gives you fast searching & browsing of the King James version (KJV) and the Ang Bibliya version of the Bible. Ikaw baga ang propeta? John 1:1 King James Version (KJV). Non-copyright public domain work.

Description: This stained glass window, at St. Matthew's Lutheran Church in Charleston, S.C., USA, shows the Word of God being shared with followers of Jesus.

Author: cadetgray

License: public domain

', In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. 3 Ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya; at … 1 John 5:11-13 KJV. He had a name written that no one knew except Himself. 3 Ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya; at alin man sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. Your mind starts generating information, telling your face to smile, your hand to wave, your voice to call out. 5 And the light shines in the darkness, and the darkness did not [] comprehend it. } 36At kaniyang tiningnan si Jesus samantalang siya'y naglalakad, at sinabi, Narito, ang Cordero ng Dios! 1 That which was from the beginning, which we have heard, which we have seen with our eyes, which we English-Tagalog Bible. 2 The same was in the beginning with God. Such is the testimony of external truth, derived from the letter of the Word, which testimony presently conducts to a view of internal truth as it is in connection with the Lord's Divine Humanity, by virtue of which internal truth confession is made that the Lord in his Divine Humanity is the purest innocence, and that human disorder can never be removed, only so far as that innocence is implanted in human minds.Verses 1:30, 31. 37At narinig siyang nagsalita ng dalawang alagad, at sila'y nagsisunod kay Jesus. 12Datapuwa't ang lahat ng sa kaniya'y nagsitanggap, ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Dios, sa makatuwid baga'y ang mga nagsisisampalataya sa kaniyang pangalan: (translation: Tagalog: Ang … That the Lord, as to his Divine Human [principle], which is divine truth, existed from eternity, in undivided union with the divine good, which is Jehovah.Verse 1:3. 3 All things were made by him; and without him was not any thing made that was made. 9Nagkaroon ng tunay na ilaw, sa makatuwid baga'y ang ilaw na lumiliwanag sa bawa't tao, na pumaparito sa sanglibutan. 41Una niyang nasumpungan ang kaniyang sariling kapatid na si Simon, at sa kaniya'y sinabi, Nasumpungan namin ang Mesias (na kung liliwanagin, ay ang Cristo). And it was "with God," meaning it was conjoined with the good things the Lord wished for His creation. 2 Ito rin nang pasimula'y sumasa Dios. 2 The same was in the beginning with God. John 1:1-14 New International Version (NIV) The Word Became Flesh 1 In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. King James Version Tagalog 1905 John 1. They testify further, that they can teach only external truth, but that the truth itself is the Lord as to his Divine Humanity, who is yet unacknowledged, although he is the very central life of all truths.Verse 1:27. John 1:1 Context. John chapter 1 KJV (King James Version) 1 In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God.. 2 The same was in the beginning with God.. 3 All things were made by him; and without him was not any thing made that was made.. 4 In him was life; and the life was the light of men.. 5 And the light shineth in darkness; and the darkness comprehended it not. 28Ang mga bagay na ito'y ginawa sa Betania, sa dako pa roon ng Jordan, na pinagbabautismuhan ni Juan. Font Size. Therefore all, who are principled in charity and faith, acknowledge from the heart, that the Lord in his Divine Humanity is the eternal God, and that all good and truth are from him, and that he came into the world to open those interior things of his Word, for the benefit of mankind.Verse 1:18. But imagine you’re in a store, and suddenly, unexpectedly, you see a dear friend. John 1:2 He was with God in the beginning. 5 And the light shineth in darkness; and the darkness comprehended it not. And the Spirit of God moved upon the face of the waters. John 1:1-3 King James Version (KJV). Bible Language English. 2 The same was in the beginning with God. John 1:1 Context. At sinabi niya, Hindi ako. } 1 Nang pasimula siya ang Verbo, at ang Verbo ay sumasa Dios, at ang Verbo ay Dios. Only this will lead to our happiness, which is why the Word has been given.Article | Ages 15 - 17, The WordThis lesson discusses a story from the Word and suggests projects and activities for young children.Sunday School Lesson | Ages 4 - 6, The Word Made FleshA New Church Bible story explanation for teaching Sunday school. At siya'y sumagot, Hindi. NKJV: New King James Version . Nang pasimula siya ang Verbo, at ang Verbo ay sumasa Dios, at ang Verbo ay Dios. 13Na mga ipinanganak na hindi sa dugo, ni sa kalooban ng laman, ni sa kalooban ng tao, kundi ng Dios. 1 Juan 1:9 - Kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan, ay tapat at banal siya na tayo'y patatawarin sa ating mga kasalanan, at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan. 22Sinabi nga nila sa kaniya, Sino ka baga? 1 In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. 5 The light shines in the darkness, and the darkness has not overcome [ a … That they who are principled in charity, and in the faith of charity, have their spiritual sight opened to behold and to confess the Lord in his Divine Humanity, whom therefore they immediately acknowledge and obey as the only God.Verses 1:38, 39. 3 Ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya; at … 2 The same was in the beginning with God. That’s akin to the relationship between the Lord’s divine love and his divine truth; his infinite love instantaneously generates infinite truth to give itself form, so it can be shared and felt, so it can create. That love you feel instantaneously generates ideas of how to express itself, generates information that puts that love into form. 2 And the earth was without form, and void; and darkness was upon the face of the deep. Baptism and DiscipleshipJohn the Baptist prepared the way for Jesus' ministry. That they of the church, who are principled in intelligence, are next instructed to acknowledge all intelligence to be derived from the Lord's Divine Humanity, and that when they are so instructed, they again instruct those who are principled in charity and its faith, that the Lord is manifested in his Divine Humanity, as was predicted.Verses 1:46, 47, 48, 49. 12 But as many as received him, to them gave he power to become the sons of God, even to them that believe on his name: 13 Which were born, not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God. Siya'y tiningnan ni Jesus, at sinabi, Ikaw ay si Simon na anak ni Juan: tatawagin kang Cefas (na kung liliwanagin, ay Pedro). 29Nang kinabukasan ay nakita ni Juan si Jesus na lumalapit sa kaniya, at sinabi, Narito, ang Cordero ng Dios, na nagaalis ng kasalanan ng sanglibutan! 40Ang isa sa dalawang nakarinig ng pagsasalita ni Juan, at sumunod sa kaniya, ay si Andres na kapatid ni Simon Pedro. 1 In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. 3 All things were made by him; and without him was not any thing made that was made. 1 In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Change Language {{#items}} {{local_title}} 8Hindi siya ang ilaw, kundi pumarito upang kaniyang patotohanan ang ilaw. 2 He was in the beginning with God. 4 In him was life; and the life was the light of men. 5 And the light shineth in darkness; and the darkness comprehended it not. He that hath the Son hath life; and he that hath not the Son of God hath not life. 1 John chapter 1 KJV (King James Version) 1 That which was from the beginning, which we have heard, which we have seen with our eyes, which we have looked upon, and our hands have handled, of the Word of life;. Includes lesson materials for Primary (3-8 years), Junior (9-11 years), Intermediate (12-14 years), Senior (15-17 years) and Adults.Teaching Support | Ages over 3, The Word Made FleshWorship Talk | Ages over 18, The Word Made FleshLike Genesis, the Gospel of John begins with creation. 4 Nasa kaniya ang buhay; at ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao. Beloved, believe not every spirit, but try the spirits whether they are of God: because many false prophets are gone out into the world. ... And the light shines in the darkness, and the darkness did not comprehend it. 3 All things were made through Him, and without Him nothing was made that was made. 1 In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. 2 The same was in the beginning with God. John 3:1-21 King James Version (KJV). To take action and have a presence, though, that love had to express itself . 34At aking nakita, at pinatotohanan kong ito ang Anak ng Dios. John 1:1-5 NKJV. Immediately you feel a rush of affection, of joy in seeing that person and anticipating talking to him or her. That idea – of love needing truth to express itself – is not an ordinary one. Nagsiparoon nga sila at nakita kung saan siya tumitira; at sila'y nagsitirang kasama niya nang araw na yaon: noo'y magiikasangpu na ang oras. 49Sumagot si Natanael sa kaniya, Rabi, ikaw ang Anak ng Dios; ikaw ang Hari ng Israel. John 1:14 The Word became flesh and made His dwelling among us. content: '